Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 977/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach oraz wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim , w składzie : 1) Romuald Haraf- Przewodniczący 2) Beata Gebauer- Członek 3) Henryk Ligęza- Członek 4) Andrzej Nohl- Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :

I.Przewodniczący :
-   kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 z późniejszymi zmianami  i włącza je do dokumentacji postępowania,
-   przewodniczy w sesji otwarcia ofert,
-   wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy,
-   prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania,
-   informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania,
-   w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych,  
-   wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert,
-   wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej.

II.Członek – Beata Gebauer:                    
- zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia,
- zatwierdza projekt umowy,
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert.

III.Członek – Henryk Ligęza:
- sporządza opis przedmiotu zamówienia,
- proponuje i zatwierdza  kryteria oceny ofert i nadaje im wagi,
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach  merytorycznych,
-  uczestniczy w sesji otwarcia ofert,
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu,
-  dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

IV.Sekretarz   :
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ,
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym innym członkom komisji przetargowej,
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- prowadzi dokumentację postępowania,
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert,
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym,
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych,
 - prowadzi korespondencję z Wykonawcami.
          
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Wersja XML