Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 975/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry start’’

Na podstawie art. 178 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1, ust 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start‘’ (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1061), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, upoważniam pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Panią Ilonę Proba do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia ,,dobry start’’ oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia ,,dobry start’’. § 2. Upoważnienie nie obejmuje prawa do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. § 3. Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach . § 6. Upoważnienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML