Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

      Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie wodociągu DN200 wzdłuż ul. Krótkiej i Ks. Koziołka w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 393/9, 100/1, 432/5, 437, 438/4 k.m.13 obręb Krapkowice.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów, zwłaszcza z analizą warunków zabudowy.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 17 (II budynek pokój nr 35), w godz. urzędowania w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Wersja XML