Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081), Burmistrz Krapkowic informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu Burmistrz wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. Oba organy pozytywnie uzgodniły możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny.

Do dokumentacji dołącza się opinie uzgadniające pozytywnie możliwość odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

Z treścią projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 ” oraz treścią wyżej wymienionych pism można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice, pokój 19 i 16C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bip.krapkowice.pl w zakładce Obwieszczenia i komunikaty.

Uwagi i wnioski do w/w dokumentów można składać w terminie od dnia 21 listopada 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15:30 w następujących formach:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krapkowic.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Krapkowic

                                                                                                                                  /-/ Andrzej Kasiura

Załączniki:

Projekt dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 ”,

Opinia Regionalnego Dyrektora Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

 

Wersja XML