Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2019 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych.

Działając na podstawie art. 8 b oraz art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), zarządzam co następuje:

§ 1. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, upoważniam niżej wymienionych pracowników socjalnych do podejmowania następujących działań wobec dłużników alimentacyjnych: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych oraz poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem: 1. Aleksandra Bartkowska
2. Marcelina Bendkowska
3. Renata Gaida
4. Teresa Huras
5. Lidia Kociurska
6. Ewa Mazur
7. Irena Nawrot
8. Ewa Rutkowska
9. Anna Spasówka
10. Katarzyna Szynalik
11. Aleksandra Wojtala-Górecka

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Traci moc zarządzenie nr 696/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych oraz poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonego postępowania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Wersja XML