Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2019 rok

Zestawienia złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin
PDFZestawienie złożonych ofert- konkurs w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 1.pdf

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
PDFZestawienie złożonych ofert- konkurs w zakresie działaności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.pdf

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 4.pdf

Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodziezy, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 5.pdf

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 6.pdf

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 7.pdf

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 8.pdf

Turystyki i krajoznawstwa
PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 9.pdf

Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
PDFZestawienie złożonych ofert- konkurs w zakresie działaności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 10.pdf

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 14.02.2019 r. do dnia 21.02.2019 r. do godz. 15:30

Wersja XML