Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVII/537/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 stycznia 2019 r. 2. Wyboru oferentów dokonano po zapoznaniu się z protokołami zawierającym ocenę ofert i opinią komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 59/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 8 lutego 2019 roku.
3. Wyniki otwartego konkursu, zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji wymienionego w §1 ust.1 zadań wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji, stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Zadania realizowane są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
5. Warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Krapkowice, a poszczególnymi podmiotami.

§ 2. Wyznaczam następujące osoby do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych: 1) Sandra Sobota – Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki,
2) Karina Nowicka – Wydział Budżetowo-Finansowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej (www.krapkowice.pl).
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 83/2019.pdf

PDFuzasadnienie 83/2019.pdf

Wersja XML