Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy

Na podstawie: art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy w następującym składzie: 1) Harald Brol- przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji; 2) Jolanta Myśluk- przedstawiciel Gminy Krapkowice; 3) Maciej Migdał- przedstawiciel Gminy Krapkowice; 4) Stanisław Jędrusik- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 5) Jolanta Jaworek- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 6) Teodozja Świderska- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 7) Sabina Dziadek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 8) Maria Kiedrowska- przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 9) Blanka Przywara- przedstawiciel Rady Rodziców; 10) Martyna Hulin- przedstawiciel Rady Rodziców; 11) Alina Pogorzelska- przedstawiciel ZNP w Krapkowicach; 12) Maria Wronka- przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Wersja XML