Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski

Na podstawie §22 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Rogów Opolski Gminy Krapkowice uchwalonego w dniu 16 listopada 2017 roku przez Radę Miejską w Krapkowicach (Uchwała Nr XXXV/419/2017)- zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski. § 2. 1. Zebranie Wiejskie, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory, o których mowa w §1, odbędzie się 31 maja 2019 r.,(piątek), godz. 19:00, miejsce: Sala Wiejska. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej określa statut Sołectwa.
§ 3. Ustala się porządek obrad Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w §1, w sposób następujący: 1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie qworum; 2) Wybór przewodniczącego zebrania; 3) Wybór komisji wyborczej; 4) Wybór sołtysa; 5) Wybór członków rady sołeckiej;  6) Wolne wnioski i zapytania; 7) Zakończenie zebrania.
§ 4. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Rogów Opolski. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Wersja XML