Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2019 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz §1 i §5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic w związku z Uchwałą 7/2019 Nadzywczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach z dnia 11 czerwca 2019 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 1 745 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) do spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach. § 2. Wkład pieniężny przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 17 450 nowych udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Wersja XML