Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szarek - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...

Na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), art. 8b z związku z art. 2 pkt 9 oraz art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.1860), art.178 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.998 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1, ust 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start‘’ (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1061), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, upoważniam pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Panią Małgorzatę Szarek do prowadzenia postępowań w sprawach: 1) świadczeń rodzinnych, 2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3) świadczenia wychowawczego, 4) jednorazowego świadczenia ,,Za życiem”, 5) świadczenia ,,Dobry start” oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry start”, 6) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach.
§ 2. Upoważnienie obejmuje przyjmowanie wniosków i innych dokumentów, pozyskiwanie w drodze elektronicznej określonych danych niezbędnych w prowadzonych sprawach, wydawanie zaświadczeń oraz poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. § 3. Upoważnienie nie obejmuje prawa do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego. § 4. Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pani Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.1860). § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pani Małgorzaty Szarek – pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pani Małgorzaty Szarek – pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. § 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. § 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach . § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 144/2019.pdf

Wersja XML