Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b), c), d) i e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza, się co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. kwota dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. wynosi 196.640,03 zł;
2. kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. wynosi 59.485,16 zł;
3. kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 wynosi 2.009.538,86 zł;
4. kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2018 r. – nie wystąpiły;
5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą 2018 roku - Aqua Silesia kwota poręczenia: 27.661,90 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Wersja XML