Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz §5 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013, poz. 2748) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok.” 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Krapkowice w sprawie projektu, o którym mowa w ust.1
3. Projekt programu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej 2) na stronie internetowej Urzędu 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 10 października 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. § 3. 1 Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na 2020 rok.
2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy złożyć, w terminie określonym w § 2 , w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3.
§ 6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust.3, w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
§ 7. Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach ”Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” wraz z wynikami konsultacji.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 211/2019.pdf

PDFZalacznik2 211/2019.pdf

PDFZalacznik3 211/2019.pdf

PDFuzasadnienie 211/2019.pdf

Wersja XML