Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.) oraz § 2 pkt 1 załącznika do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice na okres kadencji 2019-2022. § 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
1. Marlena Kornaś - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
2. Celina Klimowicz – zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznejw Krapkowicach,
3. Marcelina Bendkowska- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznejw Krapkowicach,
4. Teresa Banachowska - asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
5. Bożena Cichuta – członek GKRPA w Krapkowicach, pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień ,
6. Jarosław Waligóra – specjalista ds. prasowo informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
7. Bartłomiej Podstawka - kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
8. Ireneusz Kurek – asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
9. Łukasz Borończyk -asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
10. Julita Bąk Miler – pedagog szkolny Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
11. Zdzisława Sobstel – pedagog szkolny Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach,
12. Justyna Wawrzynek – pedagog szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach,
13. Maria Kostrzewa-Jelonek- prokurator Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich,
14. Izolda Świstuń – Lekarz Psychiatra, Poradnia Leczenia Uzależnień w Krapkowicach,
15. Agnieszka Gleń – Terapeuta uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień w Krapkowicach, ul. Jagiellońska 29,
16. Elżbieta Szydłowska – Kurator Społeczny III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
17. Ludwika Jasik – Terapeuta Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Krapkowicach, ul. Szkolna 7,
18. Paweł Nowaczyk - kurator zawodowy Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich,
19. Elżbieta Kołtuńska - prezes Krapkowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowo-Turystycznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 4. Tracą moc: 1. Zarządzenie Nr 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice;
2. Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 r.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 232/2019.pdf

Wersja XML