Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 2 - „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ...

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru końcowego robót inwestycji pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Gwoździcach " w składzie: 1) Romuald Haraf - Przewodniczący Komisji, 
2) Katarzyna Kubacka - przedstawiciel Gminy Krapkowice, 
3) Damian Górski - przedstawiciel Gminy Krapkowice.

§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 12:00, przy udziale: 1) Armin Zimerman - przedstawiciel Wykonawcy, 
2) Tomasz Hudala - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 233/2019.pdf

Wersja XML