Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm..)

zwołuję na dzień 19 grudnia  2019 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

1.Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym  od 21.11.2019 r.

3.Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku  obrad.

4.Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice  na 2020 rok (projekty uchwał nr 1 i 2  z  04.12.2019 r.).

5.Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2019 roku  (projekt uchwały nr 3 z  09.12.2019 r.).

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2020 rok (projekt uchwały nr 4 z  09.12.2019 r.).

7.Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2019 roku oraz zatwierdzenie Planów Pracy na 2020 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów.

8.  Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania  Narkomanii ( projekty uchwał nr 5 i  6 z 03.12.2019 r).

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 7-zmieniająca uchwałę NR XXVII/306/2009  Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania,  określenia wysokości stawek   i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefie płatnego parkowania na  terenie  miasta Krapkowic (projekt uchwały z 03.12.2019 r.),

b) projekt uchwały nr 8 w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok (projekt   uchwały z  04.12.2019 r.), 

c) projekt uchwały nr 9 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole (projekt uchwały z  05.12.2019 r.),

d)projekt uchwały nr 10 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 14.11.2019 r.),

e) projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia : „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020” (projekt uchwały z  28.11.2019 r.),

f) projekt uchwały nr 12 w sprawie  przyjęcia „Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski  na lata 2018-2025”(projekt uchwały z  04.12.2019 r.),

g) projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z  03.12.2019 r.),

h) projekt uchwały nr 14 w sprawie   określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (projekt uchwały z  03.12. 2019r.),

i) projekt uchwały nr 15 w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z  03.12.2019 r.),

j) projekt uchwały nr 16 w sprawie  zmiany uchwały nr X/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011  r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach (projekt uchwały z 04.12.2019 r.),

k) projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany uchwały nr X/108/2019 RM z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych jednostkach pasażerskich  (projekt  uchwały z  03.12.2019 r.),

l) projekt uchwały nr 18 w sprawie  potrzeby ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego (projekt uchwały z 05.12.2019 r.),

m) projekt uchwały nr 19 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. podniesienia wysokości dotacji celowej dla żłobów (projekt uchwały z  05.12.2019 r.).

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

11.Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

12.Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                           /-/ Arnold Joszko

Załącznik:
PDFProjekt uchwały nr 1 w spr. uchwalenia budz. na 2020 r z 19.12..2019 zip.x..pdf
PDFProjekt uchwaly nr 2 w sprawie uchwalenia wpf. zip.x.pdf
PDFProjekt nr 3 w spr.zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt Nr 4-plan pracy k.rewizyjnej na 2020.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5- ws. przyjęcia gmin.programu profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkoh..pdf
PDFProjekt Uchwały nr 6 -ws. przyjęcia gmin. programu przeciwdziałania narkomanii na 2020.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie strefy płatnego parkowania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok z 19.12.2019 zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie dotacji Opole 2020.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 14 istopada 2019 r..pdf
PDFprojekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami na 2020 rok - z dnia 28.11.2019.pdf
PDFProjekt nr 12 uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski na lata 2018-2025.pdf
PDFProjekt nr 13 w sprawie zmiany mpzp pomiędzy ul. Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.pdf
PDFProjekt Uchwały nr 14 ws. ekonomicznego usamodzielnienia na rok 2019.pdf
PDFProjekt nr 15 w sprawie zmiany stawek za zajęcie pasa drogi.pdf
PDFprojekt uchwały nr 16- regulamin cmentarza komunaln..pdf
PDFprojekt nr 17 - uchwała zmiana cen biletów.pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 w spr. sondażu.pdf

                                                                                            

Wersja XML