Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2019 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.); Uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie złożonych wniosków oraz oceny Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej przyznaję stypendia sportowe na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wykaz osób oraz wysokość stypendiów sportowych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sposób, termin oraz forma wypłaty stypendium sportowego określone zostaną w umowie. § 3. Na podstawie złożonych wniosków oraz oceny Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej przyznaję nagrody za osiągnięcia sportowe w 2019 roku. Wykaz osób oraz wysokość nagród stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 4. Nagrody w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta lub wypłacone w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 6. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 274/2019.pdf

PDFZalacznik2 274/2019.pdf

PDFuzasadnienie 274/2019.pdf

Wersja XML