Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na 2020 rok

Link do Genratora eNGO Brak opisu obrazka

Burmistrz Krapkowic

działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” ogłasza: 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU 
ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE
w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
- tzw. Bank Żywności;

2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. turystyki i krajoznawstwa;
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 302/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych.

XLSXZestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego.xlsx

Na wkład finansowy składają się środki finansowe własne i świadczenia pobierane od odbiorców zadania publicznego.

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  14.02.2020 r. godz. 14:00

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).

Wersja XML