Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2020 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Prowadzenie tzw. "Banku Żywności";
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. turystyki i krajoznawstwa;
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 14:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, parter Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

Do pobrania:
PDFZarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 312.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r..pdf
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx

Wersja XML