Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.02.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 27 luty 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

1.  Otwarcie  XV  Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 09.01.2020 r. do 27.02.2020 r.
3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.
4.  Sprawozdania  z  realizacji programów gminnych:  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.
5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2020 rok.
6.  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
7.  Informacja  z  realizacji uchwały w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
8.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zakończenie XV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 - w spr. zmiany składu os.Komisji Gospodarki.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany składu os.Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany składu os. Komisji Skarg.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany składu os. Komisji Spr.Spol..pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 - przystanki autobusowe.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie nowego cmentarza komunalnego.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ulic 3 Maja i K.Miarki w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 27.02.2020 zip.x...pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf z 27.02.2020.zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 5 XII 2019 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 28 stycznia 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nier. z dnia 4 lutego 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości dotychczasowemu najemcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 w spr.określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 18 w spr.współdziałania na rzecz realizacji projektu- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej..pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie pomocy finansowej Gminie Walce.pdf

 

 

Wersja XML