Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/88/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice, w dniach od 16.09.2020 r. do 16.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35, w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl w zakładce: Obwieszczenia i komunikaty / Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1400 w sali narad w II budynku na II piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy) na adres wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2020 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres w terminie jak wyżej.

Burmistrz Krapkowic

    /-/ Andrzej Kasiura

 

Załączniki:
PDFKlauzula RODO.pdf
PDFZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.pdf
PDFRYSUNKI 1 do 6.pdf
PDFPrognoza Żywocice.pdf
PDFTekst jednolity pomocniczy.pdf

 

 

 

Wersja XML