Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Zwołuję na dzień 24 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

XIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 25.06.2020 r. do 24.09.2020 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w okresie międzysesyjnym – odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy za I półrocze 2020 r.

  a) Zarządzenie nr 451/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2020 r.
 8. Sprawozdanie na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2020 r.
 9. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja na temat postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.
 11. Informacja na temat skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone przychody pośrednie i bezpośrednie.
 12. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na rok 2020 (projekt nr 1)
  b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt nr 2)
  c) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/212/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt nr 3)
  d) w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Miasta Krapkowice (projekt nr 4)
  e) w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 5)
  f) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt nr 6)
  g) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt nr 7)
  h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt nr 8)
  i) w sprawie zmiany uchwały nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016/2025 (projekt nr 9)
  j) w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich (projekt nr 10)
  k) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2020/2021 (projektu nr 11)
  l) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji "Krapkowice" (projekt nr 12)
  m) w sprawie wskazania wstępnej nowej lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Steblów, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej (projekt nr 13)
  n) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Delfin” sp. z o. o. w Krapkowicach (projekt 14)
 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 14. Wolne wnioski i zapytania radnych, sołtysów.
 15. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                        /-/ Bernard Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 24.09.2020 zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wpf z 24.09.2020.zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 - pomoc finansowa dla WO.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie nadania nazwy mostowi z dnia 23.07.2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie nadania nazwy ul. Obuwników z dnia 23.07.2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z dnia 23.07.2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu z dnia 28.07. 2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 13.08.2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-156-2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia GPRPA.pdf
PDFProjekt Uchwały nr 10 - Przystąpienie do JEDŹ Z NAMI.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 uchwały w sprawie ceny paliwa.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 - aglomeracja porozumienie.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 - przystanek.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na rowiązanie Delfina.pdf

 

 

Wersja XML