Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.11.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 19 listopada  2020 r. (czwartek) o godz. 1400
w  trybie zdalnym
XX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

1.  Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 24.09.2020 r. do 19.11.2020 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2021 rok:

-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z 23.10.2020 r.);

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok:

-projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2021 rok” (projekt uchwały z 03.11.2020 r.).

6. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania(projekt uchwały  z  02.11.2020 r.);

b) projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krapkowice, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt   uchwały z  02.11.2020 r.);

c) projekt uchwały nr 5 w sprawie zaliczenia drogi ul. 1000-lecia zlokalizowanej na działkach nr 174/15 z k.m.5 oraz 179/11 z k.m.5 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały z 29.10.2020 r.);

d) projekt uchwały nr 6  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok  (projekt uchwały z 04.11.2020 r.);

e) projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 04.11.2020 r.);

f) projekt uchwały nr 8 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (projekt uchwały z  06.11.2020 r );

g) projekt uchwały nr 9 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z  04.11.2020 r.);

h) projekt uchwały nr 10 w sprawie nadania nazwy ulicy(projekt uchwały z 15.10.2020 r.);

i) projekt uchwały nr 11 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z  15.10.2020 r.);

j) projekt uchwały nr 12 w spawie  wyrażenia zgody na  odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 15.10.2020 r.);

k) projekt  uchwały nr 13  w sprawie nadania nazw ulic (projekt uchwały z 20.10.2020 r.);

l) projekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej i Leśnej (projekt uchwały z 5 listopada 2020 r.);

m)projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice (projekt uchwały z 3 listopada 2020 r.);

n) projekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic  w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały  z 3 listopada 2020 r.);

7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz  w okresie  międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie  XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bernard  Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1- w sprawie określenia stawek w pod. od nier..pdf
PDFProjekt uchwały nr 1 a- podatki od nieruch..pdf
PDFProjekt uchwały nr 2-Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-48-2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie usługi opiekuńcze.pdf
PDFAutopoprawka do Projektu nr 3 -zmiany odpłatności za UO i SUO.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 - w sprawie przystanków w autobusowych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5- kategoria dróg ul.1000-lecia.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf.pdf
PDFAutopoprawka do p. uchwały nr 7 w spr.zmiany wpf.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie niedochodzenia należności.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zasad wynajmowania lokali 2020.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie nadania nazwy ul. Sąsiedzka z dnia 15.09. 2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. dworzec z dnia 15.10. 2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 15.10.2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie nadania nazw ulic z dnia 20.10.2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do mpzp części Rogów Opolski.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie zmiany wsi Żywocice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp terenu czÛÂci miasta Krapkowic.pdf

PDFArt. 13 UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych.pdf

 

                                                                                       

 

                                                                                                  

Wersja XML