Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn.zm.) 

zwołuję na dzień 17 grudnia  2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury,
ul. Prudnicka 7 XXII  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach 
w trybie zdalnym

z porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym-  od 19.11.2020 r. 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku  obrad.
4. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2021 rok oraz wpf (projekty uchwał nr 1 i 2  z  04.12.2020 r.).
5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2020 roku  (projekt uchwały nr 3 z  07.12.2020r.).
6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2021 rok (projekt uchwały nr 4 z 07.12.2020 r.).
7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2020 roku oraz zatwierdzenie Planów Pracy na 2021 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury    i Sportu,  Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów.
8. Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz  Program Przeciwdziałania  Narkomanii na 2021 rok (projekty uchwał nr 5 i  6 z 01.12.2020r.).
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) projekt uchwały nr 7- w sprawie  zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok (projekt uchwały z 04.12.2020 r.),  
b) projekt uchwały nr 8 - w sprawie zmiany wpf (projekt uchwały  z  04.12.2020 r. ),
c) projekt uchwały nr 9 - w sprawie   zmiany uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z  13.11.2020 r.),
d) projekt uchwały nr 10 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały z  03.12.2020 r.),
e) projekt uchwały nr 11- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z  07.12.2020 r.),
f) projekt uchwały nr 12- w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021" (projekt uchwały z  25.11.2020 r.),
g) projekt uchwały nr 13- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały  z  09.11.2020 r.),
h) projekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z  19.11. 2020 r.),
i) projekt uchwały nr 15- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z  17.11.2020r.),
k) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 25.11.2020 r.),
j) projekt uchwały nr 17-  w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt  uchwały z  25.11.2020 r.),
k) projekt uchwały nr 18- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 01.12.2020 r.),
l) projekt uchwały nr 19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas  oznaczony do 10 lat (projekt uchwały z  04.12.2020 r.),
m) projekt uchwały nr 20 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony do 11 lat (projekt uchwały z 04.12.2020 r.),
n) projekt uchwały nr 21- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 08.12.2020 r.),
o) projekt uchwały nr 22- w sprawie określania rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z 08.12.2020 r.),
p) projekt uchwały nr 23-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gogolin (projekt uchwały z 08.12.2020 r.),
r) projekt uchwały nr 24- w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (projekt uchwały z 08.12.2020 r.),
s) projekt uchwały nr 25- w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina Krapkowice jest organem prowadzącym (projekt uchwały z 08.12.2020 r.),
u) projekt uchwały nr 26 -  w sprawie zmiany uchwały nr X/168/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (projekt uchwały z 08.12.2020r.),
v) projekt uchwały  nr 27- w wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice (projekt uchwały z  03.12.2020 r.),
w) projekt  uchwały nr 28- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/458/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/434/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych (projekt uchwały z 05.12.2020 r.),
x) projekt uchwały nr 29- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych (projekt uchwały z 05.12.2020 r.),

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            /-/ Bernard Friedla 

 

Załączniki:
PDFporządek komisji-Edukacji-14.12.2020r.pdf
PDFporządek komisji-Gosp.i Finansów .16.12.2020r.pdf
PDFporządek komisji-Spraw Społ.15.12.2020r.pdf
PDFPlan Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.pdf
PDFPlan pracy komisji gospodarki i finansówna.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Skarg.pdf
PDFPlan pracy komisji Spr.Społ.pdf
PDFPlan pracy komisjiEdukacji.pdf
PDFProjekt uchwały nr 1 w spr. uchwalenia budz. na 2021 r z 17.12..2020 .zip.x.pdf
PDFProjekt uchwaly nr 2 w sprawie uchwalenia wpf. zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 3--w spr.zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej..pdf
PDFProjekt nr 4 -Plan Pracy K.R..pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 ws. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 ws. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok z 17.12.2020 zip.x..pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany wpf z 17.12.2020.zip.x..pdf
PDFprojekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFprojekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf
PDFprojekt uchwały nr 11 w sprawie określenia górnych stawek opłat.pdf
PDFprojekt uchwały nr 12 w sprawie przyjęcia Program Opieki nad zwierzętami na 2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 9 XI 2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 19 listopada 2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 17 XI 2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 25 XI 2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia25.11.2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie nadania nazwy ul. Papierników z dnia 1.12. 2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości do 10 lat.pdf
PDFProjekt uchwały nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości do 11 lat.pdf
PDFProjekt uchwały nr 21 w sprawie zmiany mpzp Ks. Duszy i Piastowskiej.pdf
PDFProjekt Nr 22 uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej.pdf
PDFprojekt Nr 23 uchwały nr Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gogolin.pdf
PDFProjekt Nr 24 uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania.pdf
PDFProjekt Nr 25 w sprawie odnowienia aktów założycielskich przedszkoli.pdf
PDFprojekt nr 26 - uchwała zmiana cen biletów.pdf
PDFProjekt uchwały nr 27 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krapkowice.pdf
PDFProjekt nr 28 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych.pdf
PDFProjekt nr 29 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych.pdf
PDFSM.0643.8.2020 INFORMACJA BIEŻĄCA 01-11-2020 do 30.11.2020.pdf
PDFSPRAWOZDANIE Komisji Edukacji.pdf
PDFSprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów (2).pdf
PDFSPRAWOZDANIE Komisji Spraw Społecznych.pdf

 

 

                                                                                      

Wersja XML